Štruktúra stredoškolskej súťaže ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve

Cieľ

Vyhľadávať a aktívne zapájať mimoriadne tvorivých a talentovaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi , rozvíjať ich teoretické a praktické zručnosti, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k efektívnemu využívaniu voľného času, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu.

Umožňovať školám spätne využiť poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Charakteristika

Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť). Organizuje sa v čase vyučovacieho  a mimo vyučovacieho procesu. K riešeniu odborných úloh pristupujú žiaci samostatne, alebo za pomoci  učiteľov na školách.

Výsledkom iniciatívy v súťaži programovanie je vyriešenie zadanej úlohy v určenom časovom limite. K dispozícii sú počítače kompatibilné s IBM-PC, vybavené operačným systémom MS DOS 5.0 a vyšším a prekladačmi TURBO PASCAL v 7.0 a TURBO C 2.0 a vyššími. Súťaž je rozdelená do dvoch súťažných kategórií A a B .

Súťaž mikroelektronika je rozdelená do dvoch súťažných kategórií A a B  a  obsahuje teoretickú časť, vstupný test a praktickú časť. Výsledkom iniciatívy v teoretickej časti je vypracovanie odpovedí v určenom časovom limite a v praktickej časti - navrhnutie plošného spoja podľa zadanej schémy elektronického obvodu a jeho osadenie súčiastkami, alebo osadenie súčiastok na hotový jednotný plošný spoj, ktorý poskytne organizátor všetkým súťažiacim a oživenie elektronického obvodu. 

Súťaž strojárstvo je rozdelená do troch kategórií A, B1 a B2 . Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Výsledkom iniciatívy v teoretickej časti sú testy zo základného učiva strojárskych predmetov, technické kreslenie, strojárska technológia, strojové súčiastky a meranie rozmerov. V praktickej časti súťažiaci vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej organizátorom.

 

Vyhlasovanie súťažných prehliadok

Vyhlasovateľom súťaží  je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

Organizácia súťažných prehliadok

Súťaže sú postupové, od školských kôl cez krajské a vyvrcholením je celoštátna súťaž, ktorej sa zúčastňujú za každý kraj prví dvaja žiaci – víťazi krajskej súťaže z kategórie A, B  v programovaní, víťazi z kategórie A, B v mikroelektronike a víťazi z kategórií A, B1 a B2 v súťaži strojárstvo.  

Odborný garant súťažných prehliadok Slovenská komisia ZENIT v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania každoročne prehodnocujú na svojom zasadnutí súťažné odbory.

Súťaž sa uskutočňuje v školských, krajských a celoštátne. Organizujú sa prevažne v školských objektoch.

 

Riadenie súťaže

Školské súťaže riadi školská komisia vymenovaná riaditeľom školy. Krajské súťaže riadi krajská  komisia vymenovaná príslušným KŠÚ.

Celoštátnu súťaž riadi Slovenská komisia ZENIT. Odborné  hodnotiace komisie pracujú podľa Organizačného poriadku, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva SR, vydaného Slovenskou komisiou..

 

Organizácia a propagácia  súťaže ZENIT v škole

Za súťaž v škole zodpovedá riaditeľ školy a organizačne ju zabezpečuje riaditeľom poverený učiteľ školy.

Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu ZENIT v škole. Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov, súťaž je považovaná za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Odborné hodnotiace komisie

V súťažných odboroch a kategóriách hodnotia súťaž 5-členné odborné hodnotiace komisie.  Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:

  • pre školské súťaže – riaditeľ strednej školy
  • pre krajské súťaže – príslušný KŠÚ,  ktorý  riadi stredné školy
  • pre celoštátnu súťaž – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Podmienky účasti

Účasť žiakov v súťaži ZENIT je dobrovoľná.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia stredných odborných škôl, stredných priemyselných  škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť vo vyhlásených odboroch a kategóriách na základe vlastného záujmu. Na školskú súťaž sa jednotlivec  môže prihlásiť:

buď u triedneho učiteľa, alebo u metodika pre súťaže, ak ho škola má.

Práce postupujú priamo zo školskej súťaže do krajskej.  Najlepšie práce z nižšej súťaže postupujú do vyššej súťaže na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

 

Eva Bugajová, ŠIOV

02/54776 777, kl. 23